Recykling – moralny obowiązek każdego konsumenta

Globalny dzień recyklingu!

Globalny dzień recyklingu wpisze się po raz pierwszy na karty naszych kalendarzy 18 marca 2018 r. Światowa Organizacja Bureau Of International Recycling (BIR) uruchomiła na tą okoliczność witrynę internetową w celu prezentacji misji, jaką niesie ten dzień www.globalrecyclingday.com. Inicjatywa zakłada podnoszenie świadomości oraz zmianę podejścia do gospodarki odpadami. Miliardy ton śmieci poddawane recyklingowi stały się towarem i urosły do rangi zasobu (podobnie jak woda, minerały, węgiel czy gaz ziemny) mogące generować ogromne zyski w sektorach prywatnych, samorządowych a nawet państwowych. Recykling jest jednym ze sposobów ochrony środowiska. Globalny dzień recyklingu będzie promował siedem zobowiązań, jakie powinniśmy podjąć w zakresie recyklingu odpadów.

Recykling - moralny obowiązek każdego konsumenta

Zobowiązania, jakie powinniśmy podjąć w zakresie recyklingu odpadów.

 1. Kształcenie społeczeństwa,
 2. Uzgodnienie wspólnego języka recyklingu,
 3. Skupienie się na ustawodawstwie i umowach międzynarodowych,
 4. Zwiększenie swobodnego i uczciwego handlu materiałami recyklingowymi na całym świecie,
 5. Wsparcie badań, innowacji i inicjatyw promujących lepsze praktyki i technologie dla recyklingu,
 6. Wspieranie programów i inicjatyw, które pomagają gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom zbierać oraz przekazywać odpady do recyklingu,
 7. Współpraca z przemysłem w celu zachęcania do „recyklingowego” podejścia do kreowania nowych produktów, przy uwzględnieniu redukcji odpadów oraz włączenia w to planowania „końca życia produktów”.

Czym tak w ogóle jest recykling?

Słowo recykling od pewnego czasu nie jest nam obce, ale czy na pewno wiemy, co się kryje pod tą nazwą? Zobowiązani regulacjami prawnymi do segregacji śmieci od 2012 r. dzielimy nasze odpady na cztery frakcje. Segregacja stała się nieodłącznym elementem naszego dnia. Robimy to odruchowo, ale dlaczego bo nam kazano, bo tak robią sąsiedzi, bo leży nam na sercu dbałość o nasze otoczenie pewnie powodów znalazłoby się więcej. Czym jest recykling i co ma na celu? Dlaczego należy kłaść nacisk na rozwój przemysłu ukierunkowanego na tą dziedzinę?

Definicja recyklingu

Recykling – To system czynności i procesów zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Jego podstawą jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu. Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, przerabiając go ponownie po każdym kolejnym wykorzystaniu, do momentu aż straci swój potencjał. Materiał, który po przetworzeniu można wykorzystać ponownie nazywamy surowcem wtórnym. Celem recyklingu jest oszczędność energii, ochrona dóbr naturalnych oraz ochrona środowiska. Recykling, jako złożony system organizuje i reguluje cały obieg materiałów, do którego są włączane surowce wtórne.

Mamy zdefiniowane założenia i cele recyklingu, zobaczmy więc, jakie są rodzaje oraz procesy technologiczne:

 • Chemiczne – Pozyskane odpady są przetwarzane na produkty o innych właściwościach fizyko – chemicznych,
 • Surowcowy – Polega na przetworzeniu odpadów do postaci pierwotnej, tej z której zostały wytworzone,
 • Organiczny – Odpady podlegają obróbce beztlenowej lub tlenowej w warunkach kontrolowanych przy użyciu mikroorganizmów,
 • Materiałowy – Odzyskiwanie tworzyw z odpadów oraz ich powtórne przetwarzanie,
 • Termiczny – Polega on na pozyskiwaniu energii w procesie spalania.

Jak można zauważyć recykling to dziedzina obejmująca swoim działaniem i zakresem wiele obszarów gospodarki odpadami. Na każdym etapie, od pozyskania wielu różnorodnych frakcji śmieci po produkt finalny, są wykorzystywane niesamowicie zaawansowane rozwiązania techniczne oraz nowe innowacyjne technologie poszczególnych procesów.

Odnawialni.com.pl/JM,
fot.:pixabay.com


Czytaj także:
Recykling – Transformacja tworzyw sztucznych na paliwa płynne
Zielona energia na mapie świata