Elektrownie hybrydowe – energetyka jutra

Elektrownie hybrydowe – energetyka jutra!

Odnawialne źródła energii stają się nieodłącznym elementem rozwoju gospodarczego oraz długoterminowego planowania inwestycyjnego. Innowacyjna energetyka wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród wielkich koncernów energetycznych jak i w sektorze prywatnym oraz w obszarze zamówień publicznych samorządów lokalnych. Dynamiczny rozwój nowych technologii idący w parze z postępem naukowym ma korzystny wpływ na efektywne subsydiowanie zielonej energii.

Elektrownie hybrydowe - energetyka jutra

O ile elektrownie konwencjonalne opierające produkcję energii na węglu mają stały dopływ paliwa. To w przypadku elektrowni opartych na jednym odnawialnym źródle energii uzależnionych od nieprzewidywalnych czynników klimatycznych, powoduje niestabilność w dostarczaniu energii. Doskonałym rozwiązaniem stały się elektrownie hybrydowe wykorzystujące dwa źródła energii odnawialnej. Technologia zyskała uznanie, co zaowocowało rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 18 października 2012 r.

  • Układem hybrydowym (HSV) jest jednostka wytwórcza wytwarzająca energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie generowania energii elektrycznej lub ciepła wykorzystywane są nośniki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych źródłach energii, z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego oraz w źródłach energii innych niż odnawialne źródło energii, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywanie wspólne w tej jednostce wytwórczej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.
  • Paliwo wytwórcze to paliwo inne niż biomasa stosowane do uruchomienia odnawialnego źródła energii, którego udział wagowy w łącznej ilości spalonej biomasy nie przekracza 0, 3% w okresie rozliczeniowym.

Opłacalność ekonomiczna inwestycji

Elektrownie hybrydowe to doskonałe i perspektywiczne rozwiązanie dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Możliwość łączenia dwóch różnych instalacji (słonecznych, wiatrowych, wodnych, na biogaz, na biomasę i geotermalnych) zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej oraz ciepła. Tego typu systemy sprawiają, że pozyskiwanie energii jest o wiele wydajniejsze, co w konsekwencji przekłada się na opłacalność ekonomiczną takiej inwestycji.

System HSV składa się z dwóch wyżej wymienionych elektrowni, akumulatora magazynującego nadwyżki energii oraz sieci energetycznych łączących poszczególne elementy ze sobą i przesyłających energię elektryczną do transformatora.

Wyróżnia się dwa systemy energetyki hybrydowej:

  • Hybrydowy układ wytwórczy z dwoma rodzajami zastosowanych technologii nazywany „podwójny”
  • Hybrydowy układ wytwórczy z wieloma źródłami nazywany „wielorakim”

Do akumulowania nadwyżki wyprodukowanej energii wykorzystywane są zaawansowane technologicznie:

  • Kinetyczne zasobniki energii (FES)
  • Ogniwa paliwowe i paliwowo – wodorowe
  • Pneumatyczne zasobniki energii (CAES)
  • Nadprzewodzące zasobniki energii (SMES)
  • Superkondensatory oraz bateryjne zasobniki energii
  • Elektrownie szczytowo – pompowe

Zapoczątkowana i sprawdzona w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach technologia energetyki hybrydowej z powodzeniem wkracza. Spółka Tauron w 2016 r. rozpoczęła budowę elektrowni hybrydowej. W inwestycji przewidziano modernizację i rozbudowę elektrowni wodnej w woj. dolnośląskim Opolnica (410 kw.) o dwa zespoły paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy (100 kw.). Zostanie zastosowana technologia paneli polikrystalicznych – cienkowarstwowych a system magazynowania energii oparty będzie o technologię litowo – jonową. Ukończenie projektu przewidziano na 2023 r., dzięki przedsięwzięciu możliwe będzie przeprowadzenie wielu badań i analiz.

Systemy HSV wzajemnie kompensują wady i zalety tych odnawialnych źródeł energii, z których produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że są one efektywne, wydajne i mogą być konkurencyjne. Śmiało można powiedzieć, że elektrownie hybrydowe to energetyka jutra.

Odnawialni.com.pl/JM,
fot.:pixabay.com


Czytaj także:
Elektromobilność jako sposób na upowszechnienie magazynowania energii
Ionity – porozumienie promujące pojazdy elektryczne